Bitcoin.org-ը համայնքի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, և նվիրատվությունները ողջունելի են և ուղղվում են կայքի բարելավմանը։

Բիթքոյնի փոխանակման կետեր

Այլ արժույթները բիթքոյնով փոխանակելու վայրեր։

Note: Exchanges provide highly varying degrees of safety, security, privacy, and control over your funds and information. Perform your own due diligence and choose a wallet where you will keep your bitcoin before selecting an exchange.

Peer-to-Peer (P2P)

Bisq
BitQuick
Local BitcoinsBitcoin Only tag
Paxful

Africa