Bitcoin.org-ը համայնքի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, և նվիրատվությունները ողջունելի են և ուղղվում են կայքի բարելավմանը։

Բիթքոյնի փոխանակման կետեր

Այլ արժույթները բիթքոյնով փոխանակելու վայրեր։

Note: Exchanges provide highly varying degrees of safety, security, privacy, and control over your funds and information. Perform your own due diligence and choose a wallet where you will keep your bitcoin before selecting an exchange.

Africa

South African flag

South Africa

Currency.com

Luno

Ugandan flag

Uganda

Currency.com