Bitcoin.org-ը համայնքի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, և նվիրատվությունները ողջունելի են և ուղղվում են կայքի բարելավմանը։

Իրավական զգուշացում

1. bitcoin.org-ում հրապարակված տեղեկատվություն

https://bitcoin.org/ կայքը (այսուհետ՝ «Կայք») տրամադրում է ընդհանուր բնույթի տեղեկատվություն և նյութեր։ Դուք լիազորված չեք և չպետք է դիմեք Կայքին իրավաբանական կամ բիզնես կամ որևէ այլ տեսակի խորհրդատվության համար: Լիովին վստահելով կայքի բովանդակությանը։ Դուք ինքներդ եք պատասխանատվություն կրում որևէ հնարավոր ռիսկի համար։ Եթե դուք որոշում կայացնեք գործել կամ չգործել, պետք է դիմեք համապատասխան իրավասության լիցենզավորված փաստաբանին։ Կայքի սեփականատերերը կամ դրա մասնակիցները ոչ մի կերպ պատասխանատվություն չեն կրում այն գործողությունների, որոշումների կամ վարքագծի այլ դրսևորումների համար, որոնք լիովին վստահելով և հենվելով Կայքի բովանդակության վրա՝ Դուք ձեռնարկել եք կամ չեք ձեռնարկել։

2. Գործառնություններ

Կայքը կարող է պարունակել Կայքում առկա բովանդակության անգլերեն տարբերակի թարգմանություններ: Այս թարգմանությունները միայն հարմարության համար են։ Անգլերեն տարբերակի և թարգմանված տարբերակի միջև որևէ հակասության դեպքում նախապատվությունը կտրվի անգլերեն տարբերակին: Եթե նկատում եք որևէ անհամապատասխանություն, խնդրում ենք հայտնել դրանց մասին GitHub-ում:

3. Բիթքոյնի օգտագործման հետ առնչվող ռիսկեր

Կայքը պատասխանատվություն չի կրի հետևյալ հինգ տեսակի դեպքերից բխող որևէ կորուստների, վնասների կամ պահանջների համար.

(1) Բիթքոյնին առնչվող որևէ ծրագրակազմի կամ ծառայության օգտատիրոջ կողմից թույլ տրված սխալներ, օրինակ՝ մոռացված գաղտնաբառեր, սխալ Բիթքոյն հասցեներով ուղարկված վճարումներ և դրամապանակների պատահական ջնջում:

(2) Կայքին և/կամ Բիթքոյնին առնչվող որևէ ծրագրակազմի կամ ծառայության ծրագրային խնդիրներ, օրինակ՝ դրամապանակի վնասված ֆայլ, սխալ կառուցված գործառնություններ, վտանգ պարունակող գաղտնագրված գրադարաններ, վեբ կայքին և/կամ Բիթքոյնին առնչվող որևէ ծրագրաշարի կամ ծառայության վրա ազդող վնասարար ծրագրեր:

(3) Բիթքոյնին առնչվող որևէ ծրագրակազմի կամ ծառայությունն օգտագործող անհատի տեխնիկական անսարքություններ, օրինակ՝ անսարք կամ վնասված պահեստավորման սարքի պատճառով տվյալների կորուստ։

(4) Բիթքոյնին առնչվող որևէ ծրագրակազմի կամ ծառայության օգտատերերի կողմից առաջացած անվտանգության խնդիրներ, օրինակ՝ չարտոնված մուտք դեպի օգտատերերի դրամապանակներ և/կամ հաշիվներ:

(5) Երրորդ կողմերի գործողությունները կամ դրանց բացակայությունը և/կամ դեպքեր, որոնց բախվել են երրորդ անձինք, օրինակ՝ ծառայություններ մատուցողների սնանկացումը, ծառայություններ մատուցողների վրա տեղեկատվական անվտանգության հարձակումները և երրորդ անձանց կողմից իրականացված խարդախությունները:

4. Ներդրումային ռիսկեր

Ներդրումները Բիթքոյնում կարող են հանգեցնել դրամական միջոցների կարճաժամկետ կամ նույնիսկ երկարաժամկետ կորստի։ Բիթքոյնի մեջ ներդրողները պետք է ակնկալեն, որ գները կունենան մեծ միջակայքով տատանումներ: Կայքում հրապարակված տեղեկատվությունը չի կարող երաշխավորել, որ բիթքոյնում ներդրողները գումար չեն կորցնի:

5. Հարկային պարտավորությունների կատարում

Կայքի օգտատերերն են միայն պատասխանատվություն կրում ընտրելու համար, թե ինչ հարկեր են (եթե այդպիսիք կան) դրվում իրենց Բիթքոյն գործառնությունների վրա: Կայքի սեփականատերերը կամ դրա մասնակիցները պատասխանատվություն չեն կրում Բիթքոյն գործառնությունների վրա դրվող հարկերն ընտրելու համար:

6. Կայքը չի կուտակում, չի ուղարկում և չի ստանում բիթքոյններ

Կայքը չի կուտակում, չի ուղարկում և չի ստանում բիթքոյններ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ բիթքոյնները գոյություն ունեն միայն Բիթքոյն ցանցում պահպանվող սեփականության արձանագրության ուժով: Բիթքոյնների միջոցով սեփականության իրավունքի ցանկացած փոխանցում տեղի է ունենում բիթքոյնի ապակենտրոնացված ցանցում, այլ ոչ թե կայքում:

7. Երաշխիքներ չկան

Կայքը տրամադրվում է «ինչպես կա» հիմունքներով՝ առանց Կայքի և/կամ Կայքում մատուցվող որևէ բովանդակության, տվյալների, նյութերի և/կամ ծառայությունների վերաբերյալ որևէ երաշխիքի։

8. Պատասխանատվության սահմանափակում

Եթե օրենքն այլ բան չի պահանջում, Կայքի սեփականատերերը կամ օգտատերերը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չեն կրում ցանկացած տեսակի վնասի համար, ներառյալ` օգտագործման հնարավորության կորստի, շահույթի կորստի կամ տվյալների կորստի համար, որոնք կարող են ծագել կայքի օգտագործման հետ կապված որևէ պատճառով:

9. Իրավարարություն

Կայքի օգտատերը համաձայնում է միջնորդ դատարանում դիտարկել Կայքին կամ պատասխանատվության հրաժարմանն առնչվող ցանկացած վեճ, որը բացառությամբ հեղինակային իրավունքների, պատկերանշանների, առևտրանշանների, առևտրային անվանումների, առևտրային գաղտնիքների կամ արտոնագրերի հետ կապված վեճերի:

10. Վերջին բարեփոխում

Այս զգուշացումը փոփոխվել է վերջին անգամ July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.