Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

توسعه بیت کوین

اطلاعات بیشتری را در مورد مشخصات فعلی، نرم افزار و توسعه دهندگان بیابید

بیت کوین یک نرم افزار رایگان است و هر توسعه دهنده ای می تواند در این پروژه همیاری داشته باشد. هر آنچه که نیاز دارید در خزانه گیت هاب وجود دارد. خواهشمند است از خواندن و دنبال کردن فرایند توسعه که در README توضیح داده شده است و نیز از ارائه کد خوب با کیفیت و رعایت همه دستورالعمل ها، اطمینان حاصل نمایید .

بحث های توسعه در گیت هاب و توسعه-بیت کویندر فهرست ایمیل در سورس فورج قرار میگیرد.بحثهای توسعه ای کمتر رسمی در irc.freenode.net #bitcoin-dev (اینترفیس وب, logs) دنبال می شود.

مستند سازی

اگر به آموختن جزئیات فنی بیشتری در مورد بیت کوین و چگونگی استفاده از ابزارهای موجود و API ها علاقمند هستید، توصیه می شود با بررسی قسمت مستند سازی توسعه دهندگان کار خود را آغاز کنید.

جوامع توسعه دهندگان

بحث های موجود در اتاق های گفتگوی زیر و میزبانان وب سایتها در مورد توسعه بیت کوین. خواهشمند است قبل از گذاشتن پست، مطمئن شوید که شیوه های رفتاری آنان، را خوانده اید.

همیاران هسته Bitcoin

(مرتب شده بر اساس تعداد تخصیص)

(3664)
(2141)
(1556)
(1490)
(1101)
(794)
(685)
(668)
(617)
(522)
(509)
(504)
(500)
(433)
(337)
(335)
(317)
(272)
(258)
(249)
(222)
(218)
(217)
(209)
(165)
(161)
(150)
(148)
(145)
(142)
(141)
(115)
(109)
(105)
(105)
(103)
(87)
(76)
(70)
(58)
(58)
(55)
(50)
(50)
(49)
(46)
(45)
(42)
(40)
(37)
(36)
(36)
(34)
(32)
(31)
(30)
(28)
(28)
(27)
(27)
(25)
(23)
(22)
(22)
(22)
(21)
(20)
(20)
(19)
(19)
(17)
(17)
(17)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(13)
(13)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
zw
(6)
(6)
(6)
p2k
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

پروژه های نرم افزاری رایگان دیگر

 • Armory - A wallet with enhanced security features, written in C++.
 • BFGMiner - A modular miner, written in C.
 • Bitcoin Wallet - A SPV wallet for Android, written in Java.
 • bitcoinj - A library for SPV wallets, written in Java.
 • btcd - A full node, written in Go.
 • BTCPay Server - A cross platform, self-hosted server compatible with Bitpay API, written in C#.
 • btcwallet - A hierarchical deterministic wallet daemon, written in Go.
 • ckpool - A fast mining pool server application, written in C.
 • Electrum - A fast server-trusting wallet, written in Python.
 • Eloipool - A fast mining pool server application, written in Python.
 • Haskoin - An implementation of the Bitcoin protocol, written in Haskell.
 • Libbitcoin - A cross-platform development toolkit, written in C++.
 • Libbitcoin Server - A full node and query server, built on libbitcoin.
 • Libbitcoin Explorer - A command line tool, built on libbitcoin.
 • Libblkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in C.
 • NBitcoin - A cross-platform library, written in C#.
 • picocoin - A tiny library with lightweight client and utilities, written in C.
 • python-bitcoinlib - A library for structures and protocols, written in Python.
 • Python Blkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in Python.
 • ادامه...