Bitcoin.org és un projecte finançat per la comunitat, les donacions s'agraeixen i s'utilitzen per millorar el lloc web.

Avís legal

1. Informació publicada a bitcoin.org

El lloc web https://bitcoin.org/ (d'ara endavant, el "Lloc web") ofereix informació i material de caràcter general. No esteu autoritzat i no hauríeu de confiar en el lloc web per a assessorament legal, assessorament comercial o assessorament de cap mena. Esteu sota el vostre propi risc pel que fa als continguts del lloc web. Si preneu la decisió d'actuar o no, us heu de posar en contacte amb un advocat amb llicència de la jurisdicció corresponent en la qual voleu o necessiteu ajuda. De cap manera els propietaris ni els col·laboradors del lloc web són responsables de les accions, decisions o altres comportaments que vostè hagi pres o no siguin basats en el lloc web.

2. Traduccions

El lloc web pot contenir traduccions de la versió en anglès del contingut disponible al lloc web. Aquestes traduccions només es proporcionen per comoditat. En cas de conflicte entre la versió en anglès i la versió traduïda, la versió en anglès tindrà prioritat. Si observeu alguna incoherència, informeu d'ella a GitHub.

3. Riscos relacionats amb l'ús de Bitcoin

El portal web no es fa responsable de cap pèrdua, dany o reclamació sorgida d'algun dels esdeveniments contemplats en aquestes cinc categories:

(1) Els errors comesos per l'usuari de qualsevol programari o servei relacionat amb Bitcoin, com ara l'oblit de contrasenyes, els pagaments enviats a adreces Bitcoin errònies, i l'eliminació accidental de carteres.

(2) Problemes de programari de la web o de qualsevol programari relacionat amb Bitcoin o servei, com ara arxius de cartera corromputs, transaccions construïdes de forma incorrecta, biblioteques criptogràfiques insegures, programari maliciós que afectin el portal web o qualsevol programari o servei relacionat amb Bitcoin.

(3) Avaries tècniques en el maquinari de l'usuari de qualsevol programari relacionat amb Bitcoin o servei, com ara la pèrdua de dades a causa d'un dispositiu d'emmagatzematge defectuós o danyat.

(4) Problemes de seguretat experimentats per l'usuari de qualsevol programari o servei relacionat amb Bitcoin, com ara l'accés no autoritzat a les carpetes i/o comptes dels usuaris.

(5) Accions o omissions de tercers o esdeveniments experimentats per tercers, com per exemple la fallida dels serveis de seguretat dels proveïdors, els atacs als serveis d'informació dels proveïdors, i els fraus realitzats per tercers.

4. Riscos d'inversió

La inversió en Bitcoin pot provocar pèrdues de diners en períodes curts o fins i tot llargs. Els inversors de Bitcoin haurien d'esperar que els preus tinguin fluctuacions de gran abast. La informació publicada al lloc web no pot garantir que els inversors en Bitcoin no perdin diners.

5. Compliment de les obligacions tributàries.

Els usuaris del lloc web són els únics responsables de determinar quins impostos, si n'hi ha, s'apliquen a les seves transaccions de Bitcoin. Els propietaris o els col·laboradors del lloc web NO són responsables de determinar els impostos que s'apliquen a les transaccions de Bitcoin.

6. El portal web no emmagatzema, ni envia ni rep bitcoins.

El lloc web no emmagatzema, envia ni rep bitcoins. Això es deu al fet que els bitcoins només existeixen en virtut del registre de propietat que es manté a la xarxa Bitcoin. Qualsevol transferència de títol en bitcoins es produeix dins d'una xarxa Bitcoin descentralitzada, i no al lloc web.

7. Sense garanties.

El lloc web es proporciona "tal com està" sense cap garantia de cap mena pel que fa al lloc web o a qualsevol contingut, dades, materials o serveis proporcionats al lloc web.

8. Limitació de responsabilitat.

Llevat que la llei exigeixi el contrari, en cap cas els propietaris o els col·laboradors del lloc web seran responsables de cap dany de cap mena, inclòs, entre d'altres, la pèrdua d'ús, la pèrdua de beneficis o la pèrdua de dades derivades de qualsevol manera relacionada amb l'ús del lloc web.

9. Arbitratge

L'usuari del lloc web es compromet a arbitrar qualsevol controvèrsia derivada del lloc web o en relació amb aquest o aquesta exempció de responsabilitat, excepte per a disputes relacionades amb drets d'autor, logotips, marques comercials, noms comercials, secrets comercials o patents.

10. Darrera modificació

Aquesta exempció de responsabilitat es va modificar per última vegada el July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.