Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

Νομική δήλωση αποποίησης ευθυνών

1. Πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο bitcoin.org

Ο Ιστότοπος http://bitcoin.org/ (εφεξής θα αναφέρεται ως "Ιστότοπος") παρέχει πληροφορίες και υλικό γενικής φύσεως. Δεν είστε εξουσιοδοτημένος ούτε θα πρέπει να βασίζεστε πάνω στον Ιστότοπο αυτό για νομική βοήθεια, επιχειρηματικές συμβουλές ή συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Ενεργείτε με δικό σας ρίσκο στηριζόμενοι στα περιεχόμενα του Ιστότοπου. Στην περίπτωση που πάρετε μια απόφαση να προβείτε σε κάποια ενέργεια ή όχι, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο με άδεια στην αντίστοιχη δικαιοδοσία που θέλετε ή χρειάζεστε βοήθεια. Σε καμία περίπτωση, οι ιδιοκτήτες ή οι συνεισφέροντες στον Ιστότοπο αυτό, είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες, τις αποφάσεις ή άλλου είδους συμπεριφορά που έγινε ή δεν έγινε από μέρους σας στηριζόμενοι στον Ιστότοπο αυτό.

2. Μεταφράσεις

Ο Ιστότοπος αυτός ενδέχεται να περιέχει μεταφράσεις της Αγγλικής έκδοσης από το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο. Αυτές οι μεταφράσεις παρέχονται ως μέσο ευκολίας. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποια αντίθεση μεταξύ της έκδοσης στην Αγγλική γλώσσα και της μεταφρασμένης έκδοσης, η έκδοση στην Αγγλική γλώσσα θα έχει προτεραιότητα. Αν παρατηρήσετε κάποια ασυμβατότητα, παρακαλούμε να μας την αναφέρετε στο GitHub.

3. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την χρήση του Bitcoin

Ο Ιστότοπος δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή ισχυρισμούς που προκύπτουν από συμβάντα που εμπίπτουν στην εμβέλεια των ακόλουθων πέντε κατηγοριών:

(1) Λάθη που έγιναν από χρήστη οποιουδήποτε λογισμικού ή υπηρεσίας που σχετίζεται με το Bitcoin, π.χ ξεχασμένοι κωδικοί πρόσβασης, απεσταλμένες πληρωμές σε λάθος διευθύνσεις Bitcoin και διαγραφή των πορτοφολιών λόγω ατυχήματος.

(2) Προβλήματα στο λογισμικό του Ιστότοπου και/ή οποιοδήποτε λογισμικό ή υπηρεσία που σχετίζεται με το Bitcoin, π.χ αλλοιωμένο αρχείο πορτοφολιού, λάθος κατασκευασμένες συναλλαγές, μη ασφαλείς κρυπτογραφικές βιβλιοθήκες, κακόβουλο λογισμικό που επηρεάζει τον Ιστότοπο και/ή οποιοδήποτε λογισμικό ή υπηρεσία που σχετίζεται με το Bitcoin.

(3) Τεχνικές αποτυχίες στο υλισμικό του χρήστη ή σε οποιοδήποτε λογισμικό ή υπηρεσία που σχετίζεται με το Bitcoin, π.χ απώλεια δεδομένων εξαιτίας μιας ελλατωματικής ή χαλασμένης συσκευής αποθήκευσης.

(4) Προβλήματα στην ασφάλεια που αντιμετωπίζει ο χρήστης οποιουδήποτε λογισμικού ή υπηρεσίας που σχετίζεται με το Bitcoin, π.χ μη εξουδιοδοτημένη πρόσβαση στα πορτοφόλια και/ή στους λογαριασμούς του χρήστη.

(5) Ενέργειες ή αδράνειες τρίτων και/ή συμβάντα που αντιμετωπίζονται από τρίτους, π.χ πτώχευση υπηρεσίας από τον πάροχο, επιθέσεις στην ασφάλεια πληροφοριών σε παρόχους υπηρεσίας και απάτη που διεξήχθη από τρίτους.

4. Επενδυτικοί κίνδυνοι

Η επένδυση στο Bitcoin μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων σε μικρές ή ακόμα και σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι επενδυτές στο Bitcoin θα πρέπει να αναμένουν μεγάλο εύρος διακυμάνσεων στις τιμές. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο δεν δύνανται να εγγυηθούν ότι οι επενδυτές στο Bitcoin δεν θα χάσουν χρήματα.

5. Συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις

Οι χρήστες αυτού του Ιστότοπου είναι οι μόνοι υπεύθυνοι να καθορίσουν ποιοι, αν υπάρχουν, φόροι εφαρμόζονται στις συναλλαγές Bitcoin. Οι ιδιοκτήτες, ή οι συνεισφέροντες σε αυτόν τον Ιστότοπο ΔΕΝ είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των φόρων που εφαρμόζονται σε συναλλαγές Bitcoin.

6. Ο Ιστότοπος δεν αποθηκεύει, αποστέλλει ή λαμβάνει bitcoins

Ο Ιστότοπος δεν αποθηκεύει, αποστέλλει ή λαμβάνει bitcoins. Αυτό συμβαίνει λόγω ότι τα bitcoins υπάρχουν μόνο βάσει του αρχείου ιδιοκτησίας που τηρείται στο δίκτυο Bitcoin. Οποιαδήποτε μεταφορά τίτλου σε bitcoins λαμβάνει χώρα εντός ενός αποκεντρωμένου δικτύου Bitcoin και όχι στον Ιστότοπο.

7. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Ο Ιστότοπος παρέχεται σε βάση "ως έχει" χωρίς οποιεσδήποτε εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με τον Ιστότοπο και/η οποιοδήποτε περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά και/ή υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι οι ιδιοκτήτες, ή οι συνεισφέροντες σε αυτό τον Ιστότοπο υπεύθυνοι για ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, απώλεια χρήσης, απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση αυτού του Ιστότοπου.

9. Διαιτησία

Ο χρήστης του Ιστότοπου συμφωνεί να ασκήσει διαιτησία σε οποιαδήποτε διένεξη προκύπτει από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο ή από αυτή την αποποίηση ευθυνών, εξαιρούνται διενέξεις που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώμτα, λογότυπα, σήμα κατατεθέν, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά μυστικά ή πατέντες.

10. Τελευταία τροποποίηση

Η αποποίηση ευθυνών τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.