Bitcoin.org är ett projekt som finansieras av sin community. Donationer tas tacksamt emot och används för att förbättra webbplatsen.

Friskrivningsklausul

1. Information publicerad på bitcoin.org

Webbsidan https://bitcoin.org/ (nedan kallad "Webbplatsen") tillhandahåller information och material av allmän karaktär. Du ges inte befogenhet och inte heller bör du lita på Webbplatsen för juridisk rådgivning, affärsrådgivning, eller rådgivning av något slag. Du handlar på egen risk om du förlitar dig på innehållet på Webbplatsen. Om du ska fatta beslut om att agera eller inte agera bör du kontakta ett behörigt juridiskt ombud i relevant jurisdiktion där du vill ha eller behöver hjälp. Ägarna till eller deltagare på Webbplatsen är inte på något sätt ansvariga för handlingar, beslut eller annat beteende som fattas eller inte fattas av med stöd av Webbplatsen.

2. Översättningar

Webbplatsen kan ha översättningar från den engelska versionen av det innehåll som finns tillgängligt på Webbplatsen. Dessa översättningar tillhandahålls endast som en bekvämlighet. I det fall den engelska versionen och den översätta är inkonsekventa är det den engelska som gäller. Om du hittar någon motstridighet, är du välkommen att rapportera detta på GitHub.

3. Risker förknippade med att använda Bitcoin

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster, skador eller anspråk som härrör från händelser som omfattas av följande fem kategorier:

(1) Misstag som görs av den som använder någon Bitcoinrelaterad mjukvara eller tjänst, t.ex glömda lösenord, betalningar till fel Bitcoinadress och oavsiktlig radering av plånböcker.

(2) Mjukvaruproblem på Webbplatsen och/eller någon bitcoinrelaterad mjukvara eller tjänst, t.ex korrupta plånboksfiler, felkonstruerade transaktioner, osäkra kryptografiska bibliotek, skadlig kod som påverkar Webbplatsen och/eller någon bitcoinrelaterad mjukvara eller tjänst.

(3) Tekniska fel i hårdvaran hos användaren av någon bitcoinrelaterad mjukvara eller tjänst, t.ex. dataförlust på grund av en felaktig eller skadad lagringsenhet.

(4) Säkerhetsproblem som upplevs av användaren av någon bitcoinrelaterad mjukvara eller tjänst, t.ex. obehörig åtkomst till användares plånböcker och/eller konton.

(5) Åtgärder eller underlåtande att vidta åtgärder av tredje part och/eller händelser som upplevs av tredje part, t.ex konkurs av tjänsteleverantörer, informationssäkerhetsattacker mot tjänsteleverantörer och bedrägerier som utförs av tredje part.

4. Risker förknippade med investering

En investering i Bitcoin kan leda till förlust över kortare eller längre perioder. Den som investerar i Bitcoin bör vara beredd på att priset varierar kraftigt. Informationen som publiceras på Webbplatsen kan inte garantera att de som investerar i Bitcoin inte förlorar pengar.

5. Efterleva skattemässiga skyldigheter

Webbplatsens användare är själva ansvariga för att ta reda på vilka eventuella skatter som gäller i samband med bitcointransaktioner. Webbplatsens ägare eller deltagare har INTE något ansvar för att avgöra vilken skatt som är tillämplig på bitcointransaktioner.

6. Webbplatsen lagrar inte, skickar inte och tar inte emot några bitcoin

Webbplatsen lagrar inte, skickar inte och tar inte emot några bitcoin. Det beror på att bitcoin endast existerar i kraft av det äganderegister som upprätthålls av bitcoinnätverket. Alla överföringar i bitcoin sker i ett decentraliserat bitcoinnätverk och inte på Webbplatsen.

7. Inga garantier

Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier av något slag avseende Webbplatsen och/eller något innehåll, uppgifter, material och/eller tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen.

8. Ansvarsbegränsning

Om inte annat föreskrivs enligt lag får under inga omständigheter Webbplatsens ägare eller deltagare hållas ansvariga för skada av något slag, inklusive, men inte begränsat till, användningsförlust, uteblivna vinster, eller dataförlust som härrör från eller på något sätt har samband med användning av Webbplatsen.

9. Avgörande av tvister

Webbplatsens användare går med på att medla eventuella tvister som uppstår från eller i samband med Webbplatsen eller denna ansvarsfriskrivning, med undantag för tvister som rör upphovsrätt, logotyper, varumärken, varunamn, affärshemligheter eller patent.

10. Senaste ändring

Denna ansvarsfriskrivning ändrades senast den July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.