Bitcoin.org is een door de gemeenschap gefinancierd project, donaties worden gewaardeerd en gebruikt om de website te verbeteren.

Juridische disclaimer

1. Informatie die op bitcoin.org gepubliceerd is

De website http://bitcoin.org/ (waar hierna naar verwezen wordt als de "Website") verschaft informatie en materiaal van algemene aard. U bent niet bevoegd om de Website te gebruiken of erop te vertrouwen voor juridisch advies, zakelijk advies, of enig ander soort advies. Wanneer u handelt in vertrouwen op de inhoud van de Website, doet u dat op eigen risico. Als u een beslissing neemt om te handelen of niet te handelen dient u contact op te nemen met een bevoegde advocaat in het relevante rechtsgebied indien u hulp nodig heeft of wilt. De eigenaren van of bijdragers aan de Website zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de handelingen, beslissingen of enig ander gedrag dat wel of niet door u wordt uitgevoerd waarbij u vertrouwt op de Website.

2. Vertalingen

Deze website kan vertalingen van de Engelse versie van de inhoud die beschikbaar is op de Website bevatten. Deze vertalingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. In geval van een conflict tussen de Engelstalige versie en de vertaalde versie, heeft de Engelstalige versie voorrang. Als u enige inconsistentie opmerkt, meld deze dan op GitHub.

3. Risico's verbonden aan het gebruik van Bitcoin

De Website zal niet verantwoordelijk zijn voor verliezen, schade of claims die voortvloeien uit gebeurtenissen die binnen het bereik van de volgende vijf categorieën vallen:

(1) Fouten gemaakt door de gebruiker van Bitcoin-gerelateerde software of diensten, bijv. vergeten wachtwoorden, betalingen verstuurd naar verkeerde Bitcoin-adressen, en het per ongeluk verwijderen van portemonnees.

(2) Softwareproblemen van de Website en/of Bitcoin-gerelateerde software of diensten, bijv. een beschadigd bestand van een portemonnee, incorrect opgezette transacties, onveilige cryptografische bibliotheken, malware die de Website aantast en/of een Bitcoin-gerelateerde software of dienst.

(3) Technische defecten in de hardware van de gebruiker van Bitcoin-gerelateerde software of diensten, bijv. gegevensverlies wegens een defect of beschadigd opslagapparaat.

(4) Beveiligingsproblemen die ondervonden worden door de gebruiker van Bitcoin-gerelateerde software of diensten, bijv. onbevoegde toegang tot de portemonnees en/of accounts van de gebruiker.

(5) Acties of weglatingen van derde partijen en/of gebeurtenissen die ondervonden worden door derde partijen, bijv. de faillissement van dienstverleners, aanvallen op de informatiebeveiliging van dienstverleners, en fraude gepleegd door derde partijen.

4. Investeringsrisico's

Het investeren in Bitcoin kan tot geldverlies leiden over korte of zelfs lange perioden. Investeerders in Bitcoin zouden moeten verwachten dat er schommelingen over een groot bereik in de prijzen zullen plaatsvinden. De informatie die is gepubliceerd op de Website kan niet garanderen dat investeerders in Bitcoin geen geld zullen verliezen.

5. Naleving van fiscale verplichtingen

De gebruikers van de Website zijn alleen zelf verantwoordelijk om vast te stellen welke (als daar sprake van is) belastingen van toepassing zijn op hun Bitcoin-transacties. De eigenaren van, of bijdragers aan de Website zijn NIET verantwoordelijk voor het vaststellen van de belastingen die van toepassing zijn op Bitcoin-transacties.

6. De Website slaat geen bitcoins op, noch verzendt of ontvangt het deze.

De Website slaat geen bitcoins op, noch verzendt of ontvangt het deze. Dit komt doordat bitcoins alleen bestaan dankzij het eigendomsregister dat bijgehouden wordt door het Bitcoin-netwerk. Alle overdrachten van eigenaarschap van bitcoins vinden plaats in een gedecentraliseerd Bitcoin-netwerk, en niet op de Website.

7. Geen garanties

De Website wordt geleverd op basis van het principe "zoals het is", zonder garanties van enige soort met betrekking tot de Website en/of inhoud, gegevens, materialen en/of diensten die geleverd worden op de Website.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij de wet anders vereist, zullen de eigenaren van, of bijdragers aan de Website in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van enige soort, inclusief, maar niet beperkt tot gebruiksderving, winstderving, of gegevensverlies die voortvloeien uit, of op enige manier verband houden met het gebruik van de Website.

9. Arbitrage

De gebruiker van de Website gaat ermee akkoord om disputen die voortvloeien uit, of in verband staan met de Website of deze disclaimer te arbitreren, met uitzondering van disputen met betrekking tot auteursrechten, logo's, handelsmerken, handelsnamen, handelsgeheimen of patenten.

10. Laatste wijziging

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.