Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

Juridisk fraskrivelse

1. Information der udgives på bitcoin.org

Websiden http://bitcoin.org/ (herefter refereret til som "Websiden") stiller information og materiale af generel karakter til rådighed. Du autoriseres ikke og ej heller bør du stole på Websiden som juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning eller rådgivning af nogen slags. Du handler for egen risiko ved at stole på indholdet af Websiden. Hvis du står overfor en beslutning om at handle eller ikke handle, bør du kontakte en licenseret advokat i den pågældende juristiktion, hvor du ønsker eller behøver hjælp. På ingen måde er ejerne af eller bidragsyderne til Websiden ansvarlige for de handlinger, beslutninger eller anden adfærd, du har gjort eller ikke gjort ved at stole på Websiden.

2. Oversættelser

Websiden kan indeholde oversættelser af den engelske version af det indhold, der er tilgængeligt på websiden. Disse oversættelser tilbydes kun som en bekvemmelighed. Hvis det skulle ske, at der er en uoverensstemmelse mellem den engelsksprogede version og en oversat version, er den engelsksprogede version gældende. Hvis du bemærker en uoverensstemmelse, bedes du rapportere den på GitHub.

3. Risici relateret til brugen af Bitcoin

Dette website er ikke ansvarlig for nogen former for tab, skader eller krav, der opstår udfra begivenheder, som falder inden for de følgende fire kategorier:

(1) Fejltagelser, der gøres af brugeren af hvilket som helst stykke Bitcoin-relateret software eller -tjeneste, fx glemte adgangskoder, betalinger sendt til forkerte Bitcoin-adresser og sletning af tegnebøger ved uheld.

(2) Softwareproblemer med websiden og/eller ethvert stykke Bitcoin-relateret software eller -tjeneste, fx ødelagt tegnebogsfil, ukorrekt konstruerede transaktioner, usikre kryptografiske biblioteker, malware der påvirker websiden og/eller hvilket som helst stykke Bitcoin-relateret software eller -tjeneste.

(3) Tekniske fejl i hardwaren for brugeren af hvilket som helst stykke Bitcoin-relateret software eller -tjeneste, fx datatab på grund af fejlagtigt eller beskadiget lagringsenhed.

(4) Sikkerhedsproblemer, der opleves af brugeren af hvilket som helst stykke Bitcoin-relateret software eller -tjeneste, fx uautoriseret adgang til brugerens tegnebøger og/eller konti.

(5) Handlinger eller mangel på samme fra tredjeparter, og/eller begivenheder, der overgår tredjeparter, fx tjenesteudbyderes konkurs, angreb på informationssikkerheden hos tjenesteudbydere og bedrageri begået af tredjepart.

4. Investeringsricisi

Investering i Bitcoin kan føre til tab af penge over korte eller endda lange perioder. Investorer i Bitcoin bør forvente, at priserne har store udsving. Informationen, der udgives på Websiden, kan ikke garantere, at investorer i Bitcoin ikke taber penge.

5. Overholdelse af skatteforpligtelser

Brugerne af Websiden er alene ansvarlige for at afgøre hvilke skatter og afgifter, hvis nogen, der er relevante for deres Bitcoin-transaktioner. Ejerne af og bidragsyderne til Websiden er IKKE ansvarlige for at afgøre, hvilke skatter og afgifter, der er relevante for Bitcoin-transaktioner.

6. Websiden opbevarer, sender eller modtager ikke bitcoin

Websiden opbevarer, sender eller modtager ikke bitcoin. Dette er fordi bitcoin kun eksisterer i form af det ejerskab, som vedligeholdes i Bitcoin-netværket. Enhvert ejerskifte af bitcoin sker i et decentraliseret Bitcoin-netværk og ikke på Websiden.

7. Ingen garantier

Websiden stilles til rådighed "som beset" uden garantier af nogen slags angående Websiden og/eller nogen form for indhold, data, materialer og/eller tjenester, der stilles til rådighed på Websiden.

8. Begrænsning af retligt ansvar

Med mindre andet er lovmæssigt krævet, kan ejerne af eller bidragsyderne til Websiden på ingen måde stilles ansvarlige for nogen form for skade, inklusive men ikke begrænset til, brugstab, overskudstab eller datatab, der opstår fra eller på nogen måde er forbundet med brugen af Websiden.

9. Forlig

Brugeren af Websiden samtykker til at indgå forlig om enhver form for strid, der opstår fra eller i forbindelse med Websiden eller denne fraskrivelse, undtaget strider, der relaterer til ophavsret, logoer, varemærker, handelshemmeligheder eller patenter.

10. Seneste ændring

Denne fraskrivelse blev senest ændret July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.