Bitcoin.org фінансується спільнотою. Пожертвування дуже цінуються та використовуються для покращення роботи сайту.

Заява про неприйняття відповідальності

1. Інформація, опублікована на bitcoin.org

Веб-сайт http://bitcoin.org/ (надалі - "Веб-сайт") надає інформацію та матеріали загального характеру. Ви не вповноважені і вам не слід використовувати зміст Веб-сайту в якості юридичної поради чи будь-якої іншої поради. Покладаючись на зміст Веб-сайту, ви дієте на свій власний ризик. При прийнятті рішення щодо дій чи бездіяльності, вам слід зв'язатись із ліцензованим юристом у відповідній країні, у якій вам необхідна допомога. Власники або автори Веб-сайту у жодному випадку не несуть відповідальності за ваші дії, рішення або іншу поведінку в зв'язку з Веб-сайтом.

2. Переклад

Даний Веб-сайт може містити переклад англійської версії змісту, доступного на Веб-сайті. Ці переклади надані виключно для зручності. У випадку розбіжності між англійською версією та перекладом, версія англійською мовою має переважну силу. Якщо ви помітили будь-які невідповідності, будь ласка, повідомте про них на GitHub.

3. Ризики, пов'язані із використанням Біткойн

Веб-сайт не несе відповідальності за будь-які втрати, збитки чи претензії, що виникають з подій, що є частиною наступних п'яти категорій:

(1) Помилки, допущені користувачем будь-якого програмного забезпечення чи послуги, пов'язаних із Біткойн, наприклад, забуті паролі, помилково надіслані платежі та випадкове видалення гаманців.

(2) Проблеми із програмним забезпеченням Веб-сайту та/чи будь-яким програмним забезпеченням або послугою, пов'язаними із Біткойн, наприклад, корумпований файл гаманця, неправильно побудовані транзакції, ненадійні криптографічні бібліотеки, шкідливі програми, що вражають Веб-сайт та/чи будь-яке програмне забезпечення або послугу, пов'язані із Біткойн.

(3) Технічні несправності апаратного забезпечення користувача будь-якого програмного забезпечення чи послуги, пов'язаних із Біткойн, наприклад, втрата даних через несправний чи пошкоджений пристрій зберігання даних.

(4) Проблеми, пов'язані із питаннями безпеки користувача будь-якого програмного забезпечення чи послуги, пов'язаних із Біткойн, наприклад, несанкціонований доступ до гаманців та/чи рахунків користувача.

(5) Дії чи бездіяльність третіх сторін та/чи події третіх сторін, наприклад, банкрутство постачальників послуг, атаки на захист інформації постачальників послуг та шахрайські дії третіх сторін.

4. Інвестиційні ризики

Інвестування у Біткойн може привести до втрати грошей протягом короткого чи навіть тривалого проміжку часу. Інвестори у Біткойн повинні мати на увазі широкий діапазон мінливості коливання цін. Опублікована на Веб-сайті інформація не може гарантувати того, що інвестори у Біткойн не втратять гроші.

5. Дотримання податкових зобов'язань

Користувачі Веб-сайту несуть повну відповідальність за визначення, за наявності, того, якими податками повинні обкладатись їх біткойн-транзакції. Власники чи автори Веб-сайту НЕ несуть відповідальності за визначення податків, якими обкладаються біткойн-транзакції.

6. Веб-сайт не зберігає, не відправляє і не отримує біткоїни

Веб-сайт не зберігає, не відправляє і не отримує біткоїни. Це тому що біткоїни існують завдяки запису про власність, що зберігається у мережі Біткойн. Будь-яка передача права власності на біткоїни відбувається не на Веб-сайті, а в рамках децентралізованої мережі Біткойн.

7. Відсутність гарантій

Веб-сайт надається на умовах "як є" без будь-яких гарантій будь-якого характеру щодо Веб-сайту та/або змісту, даних, матеріалів та/або послуг, що надаються на Веб-сайті.

8. Обмеження відповідальності

Якщо інше не передбачено законодавством, власники чи автори Веб-сайту у жодному випадку не несуть відповідальності за будь-які збитки, включаючи, серед іншого, втрату можливості використання, втрату доходів або втрату даних, що виникли на основі чи в зв'язку із використанням Веб-сайту.

9. Арбітраж

Користувач Веб-сайту погоджується вирішувати в арбітражному порядку будь-які спірні питання, що виникають на основі або у зв'язку з Веб-сайтом, або даною заявою про неприйняття відповідальності, окрім спірних питань пов'язаних з авторськими правами, логотипами, товарними знаками, комерційними таємницями або патентами.

10. Останні зміни

Востаннє ця заява про неприйняття відповідальності була змінена July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.