Bitcoin.org je projekat koji se finansira od strane zajednice. Veoma cenimo vaše donacije i koristimo ih kako bi poboljšali sajt.

Pravno obaveštenje

1. Informacije objavljene na bitcoin.org

Veb sajt https://bitcoin.org/ (u daljem tekstu "vebsajt") pruža informacije i materijal opšte prirode. Niste ovlašćeni, niti se trebate pouzdati u vebsajt za pravne savete, poslovne savete ili savjete bilo koje vrste. Delujete na sopstveni rizik kada se oslanjate na sadržaj veb sajta. Ako donesete odluku da postupite ili ne postupite, trebalo bi da kontaktirate licenciranog advokata u nadležnoj jurisdikciji u kojoj želite ili trebate pomoć. Ni na koji način nisu vlasnici ili doprinosi Internet stranici odgovorni za radnje, odluke ili drugo ponašanje koje ste preduzeli ili niste preduzeli u oslanjanju na vebsajt.

2. Prevodi

Sajt može sadržavati prevode engleske verzije sadržaja koji su dostupni na vebsajtu. Ovi prevodi su dostupni samo kao pogodnost. U slučaju bilo kakvog sukoba između verzije na engleskom jeziku i prevedene verzije, verzija na engleskom jeziku ima prednost. Ako primetite bilo kakvu nedoslednost, molimo vas da je prijavite na GitHub-u.

3. Rizici povezani u vezi sa korišćenjem Bitkoina

Sajt neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke, štete ili potraživanja koja proizilaze iz događaja koji spadaju u područje sljedećih pet kategorija:

(1) Greške koje je napravio korisnik bilo kog softvera ili usluge vezanih za Bitkoin, npr. zaboravljene lozinke, plaćanja poslata na pogrešne Bitkoin adrese i slučajno brisanje novčanika.

(2) Softverski problemi sa vebsajtom i / ili bilo kojim softverom ili uslugom vezanim za Bitkoin, npr. korumpiranu datoteku novčanika, pogrešno konstruisane transakcije, nebezbedne kriptografske biblioteke, malver koji utiče na sajt i / ili bilo koji softver ili uslugu vezanu za Bitkoin.

(3) Tehnički nedostaci u hardveru korisnika bilo kog softvera ili usluge vezanog za Bitkoin, npr. Gubitak podataka zbog neispravnog ili oštećenog uređaja za skladištenje.

(4) Sigurnosne probleme koje korisnik ima od bilo kog softvera ili usluge vezanih za Bitkoin, npr. Neovlašćen pristup novčanikima i / ili računima korisnika.

(5) Akcije ili neaktivnosti trećih lica i / ili događaja koje su doživjeli od treće strane, npr. Stečaj pružalaca usluga, napadi informisanja o pružanju usluga i prevare trećih lica.

4. Rizici investiranja

Investiranje u Bitkoin može dovesti do gubitka novca u kratkoročnom ili čak dugoročnom periodu. Investotri u Bitkoin moraju da očekuju da će cene imate veliki raspon fluktuacije. Informacije objavljene na ovom sajtu ne mogu garantovati investitorima da neće biti na gubitku ukoliko investiraju u Bitkoin.

5. Usklađenost sa poreskim obavezama

Korisnici sajta isključivo su odgovorni za utvrđivanje koji, ako postoje, porezi primjenjuju na njihove Bitkoin transakcije. Vlasnici vebsajta NISU odgovorni za određivanje poreza koji se primjenjuju na Bitkoin transakcije.

6. Websajt ne skladišti, šalje ili prima bitkoin.

Sajt ne čuva, šalje ili prima bitkoine. Ovo je zbog toga što bitkoini postoje samo na osnovu vlasničkog zapisa održanog u Bitkoin mreži. Svaki prenos vlasništva u bitcoin se javlja u decentralizovanoj Bitcoin mreži, a ne na Internet stranici.

7. Bez garancije

Sajt je obezbeđen na osnovu "kao što je" bez ikakvih garancija u vezi sa sajtom i / ili bilo kojim sadržajem, podacima, materijalima i / ili uslugama koje se pružaju na veb sajtu.

8. Odricanje odgovornosti

Osim ako zakonom nije drukčije određeno, vlasnici ili dobrovoljci sajta neće biti odgovorni za bilo kakvu vrstu štete, uključujući, ali ne ograničeno na, gubitak upotrebe, gubitak profita ili gubitak podataka koji nastaju ili na bilo koji način povezan sa korišćenjem vebsajta.

9. Arbitraža

Korisnik vebsajta slaže se da arbitrira bilo koji spor koji proizlazi iz ili u vezi sa vebsajtom ili ovom odricanjem od odgovornosti, osim sporova koji se odnose na autorska prava, logotipe, zaštitne znakove, trgovačka imena, poslovne tajne ili patente.

10. Poslednja ispravka

Poslednje izmene na dokumentu July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.