Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

Clarificări legale

1. Informaţii publicate pe bitcoin.org

Acest site http://bitcoin.org (în continuare denumit ca "Site") oferă informaţii şi materiale de natură generală. Nu eşti autorizat şi nici nu ar trebui să te bazezi pe Site pentru consiliere legală, consiliere în afaceri, sau consiliere de orice fel. Acţionezi pe propriul risc referitor la conţinutul Site-ului. Dacă iei o decizie de a acţiona sau nu acţiona ar trebui să contactezi un avocat licenţiat în jurisdicţia relevanţă în care doreşti sau ai nevoie de ajutor. Proprietarii, sau contributorii, acestui Site nu sunt în nici un caz responsabili pentru acţiunile, deciziile, sau comportamentul exprimat sau nu în referire cu Site-ul.

2. Traduceri

Acest Site poate conţine traduceri ale versiunii în limba Engleză a conţinutului Site-ului. Aceste traduceri sunt oferite doar ca o convenienţă. În cazul unui conflict între versiunea în engleză şi versiunea tradusă a conţinutului, versiunea în engleză va avea anterioritate. Dacă observi inconsistente, te rugăm să le raportezi pe GitHub.

3. Riscuri legate de folosirea Bitcoin

Site-ul nu este responsabil pentru pierderi, stricăciuni sau revendicări legate de evenimente ce aparţin de următoarele cinci categorii:

(1) Greşeli făcute de utilizatorul oricărui software sau serviciu legat de Bitcoin, de exemplu, parole uitate, plăti trimise la adrese de Bitcoin greşite, şi ştergea accidentală de portofele.

(2) Probleme ale Site-ului de natură software şi/sau ale oricărui software sau serviciu legat de Bitcoin, de exemplu, fişier portofel corupt, tranzacţii construite incorect, librării criptografice nesigure, malware ce afectează Site-ul şi/sau orice alt software sau serviciu legat de Bitcoin

(3) Defecţiuni tehnice ale hardware-ului utilizatorului a oricărui software sau serviciu legat de Bitcoin, de exemplu, pierderea de date din cauza unui mediu de stocare defectuos.

(4) Probleme de securitate ale utilizatorului oricărui software sau serviciu legat de Bitcoin, de exemplu, acces neautorizat la portofelele şi/sau conturile utilizatorului.

(5) Acţiuni sau inacţiuni ale părţilor terţe şi/sau evenimente experimentate de către părţi terţe, de exemplu, insolvenţa furnizorilor de servicii, atacuri de securitate informatică asupra furnizorilor de servicii, şi fraudă efectuată de către părţile terţe.

4. Riscuri investiţionale

Investirea în Bitcoin poate duce la pierderea banilor pe termen scurt sau chiar lung. Investitorii în Bitcoin ar trebui să se aştepte la fluctuaţii mari de preţ. Informaţia publicată pe Site nu poate garanta că investitorii nu vor pierde bani.

5. Conformare cu obligaţiile fiscale

Utilizatorii acestui Site sunt singurii responsabili în a determina ce taxe se aplică, dacă este cazul, tranzacţiilor lor cu Bitcoin. Proprietarii, sau contributorii, Site-ului NU sunt responsabili să determine ce taxe se aplică tranzacţiilor cu Bitcoin.

6. Site-ul nu stochează, trimite, sau primeşte bitcoini

Site-ul nu stochează, trimite sau primeşte bitcoini. Asta se datorează faptului că bitcoinii există doar prin virtutea înregistrării de proprietate asupra lor menţinută în reţeaua Bitcoin. Orice transfer de titlu în bitcoini se efectuează într-o reţea Bitcoin descentralizată, şi nu pe Site.

7. Fără garanţii

Site-ul este oferit "ca atare" fără nici garanţii de nici un fel în legătură cu Site-l şi/sau orice fel de conţinut, date, materiale şi/sau servicii oferite de Site.

8. Limitarea responsabilităţii

Cu excepţia cazului în care este cerut de lege, în nici un caz proprietarii, sau contributorii, acestui Site nu sunt responsabili pentru daune de orice fel, incluzând, dar nelimitandu-se la, pierderea uzabilităţii, pierderea profiturilor, sau pierderea de date din cauza sau în orice fel de conexiune cu folosirea acestui Site.

9. Arbitrare

Userul acestui Site este de acord să arbitreze orice dispută apărută din cauza sau în conexiune cu Site-ul sau cu această declinare de responsabilitate, exceptând disputele legate de copyright, trademark, denumiri comerciale, secrete comerciale sau patente.

10. Ultimul amendament

Această declinare de responsabilitate a fost modificată ultima dată la data de July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.